Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“) práva a povinnosti mezi Prodávajícím a jeho zákazníky, kupujícími osobami (dále jen „Kupující“; Prodávající a Kupující společně též jako „Smluvní strany“), s aplikovatelností VOP pro veškeré budoucí právní poměry založené mezi Smluvními stranami jakoukoli formou.
 

Údaje Prodávajícího

 

Kontaktní údaje
 

Doručovací adresa: Ing. Hana Rejfková, Ruská 402/89, 417 01  Dubí

Kontaktní e-mail: info@bloomroom.cz

IČ: 87994771

 

Základní ustanovení
 

Prodávající podniká v předmětu právních poměrů dle těchto VOP na základě platného živnostenského oprávnění a i dle dalších náležitosti je zcela oprávněn vykonávat tuto činnost a zakládat právní poměry se třetími osobami.

Předmětem právních poměrů mezi Prodávajícím a Kupujícím je zásadně různorodý sortiment stabilizovaných květin, dekorací a případně další zboží nabízené Prodávajícím prostřednictvím katalogů a dále zejména prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „Zboží“).

Uzavřením kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) Prodávající prodává Zboží dle ust. čl. 2.2 těchto VOP a Kupující toto Zboží kupuje. Kupující je povinen za Zboží zaplatit dohodnutou cenu a Zboží převzít dle těchto VOP. Následky při porušení těchto povinností jsou uvedeny níže.

Prodávající prodává Zboží výlučně jako maloobchod, případně velkoobchod, pročež jsou Kupujícími fyzické osoby nepodnikající i podnikající na základě platného živnostenského oprávnění. Takoví Kupující mohou být jak koncovými uživateli, tak Zboží dále prodávající. 

Ustanovení těchto VOP neomezuje Smluvní strany ujednat vzájemná práva a povinnosti individuálně, výslovným vyloučením užití VOP či jejich části/í ve Smlouvě. V případě absence takového výslovného vyloučení a současného rozporu konkrétních ustanovení Smlouvy a VOP, užije se přednostně Smlouva.

Doručování mezi Smluvními stranami probíhá zejména formou elektronické pošty či osobně, není-li těmito VOP stanoveno jinak. Výslovně stanovené písemnosti se doručují primárně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, kdy se za doručení zásilky považuje:

převzetí zásilky;

odepření převzetí;

uplynutí desetidenní úložné lhůty, i když se adresát o uložení nedozvěděl;

v případě pochybností třetí den po prokazatelném odeslání zásilky.

Smluvní strany jsou povinny oznamovat si změnu identifikačních či jiných údajů, jež by mohly mít vliv na plnění Smlouvy. Nesplněním této povinnosti se Smluvní strana vystavuje riziku vzniku sekundární odpovědnosti.

 

Pravidla používání Zboží
 

Pro zachování dlouhodobé kvality Zboží a zachování práva na záruku podle ust. čl. VIII. těchto VOP je nezbytně nutné dodržet následující pravidla používání Zboží:

Zboží je určeno pro používání výhradně ve vnitřních prostorách budov o teplotě 10 – 25 °C, při optimální vlhkosti vzduchu 65 %.

Zboží nesmí přijít do kontaktu s vodou a nesmí být umístěno ve vlhkém prostředí. V případě, že je ve vzduchu větší vlhkost nebo přijdou stabilizované květy do kontaktu s jinými předměty, mohou přirozeně pouštět barvu. Toto není vada výrobku. 

Jelikož se jedná o organický materiál, speciálně upravený a následně barvený, není žádoucí se zbožím nakládat nešetrně. Umisťování a přenášení zboží musí být realizováno s opatrností, aby se zabránilo zejména polámání, ohnutí květů a vytrhnutí hlav květů z aranžovací hmoty nebo z aranžovacího drátu. 

Zboží nesmí být vystaveno přímému slunečnímu záření, nesmí být umístěno v blízkosti zdrojů osvětlení, zejména zdrojů vyzařujících tepelné záření (žárovky).

Zboží nesmí být umístěno v blízkosti zdrojů tepla.

Zboží nesmí být umístěno na lakem, či olejem, upravené ploše. Toto ustanovení platí pouze v případě, kdy se stabilizované rostliny přímo dotýkají takto upravených ploch. Pokud jsou stabilizované rostliny umístěny v keramických či jiných nádobách, pak se toto pravidlo na ně nevztahuje.

Zboží je celkově bezúdržbové, pro zbavení obvyklých nečistot či prachových částí se používá vlhký hadřík či fén nastavený na nízkou teplotu a slabý proud vzduchu. 

Postup uzavírání kupní smlouvy a její základní náležitosti

Kupující si zásadně vybírá Zboží, jež se má stát předmětem Smlouvy, z katalogů a podobných nabídkových materiálů Prodávajícího. Vybrané Zboží následně u Prodávajícího objedná.

Objednávání Zboží a uzavírání Smluv probíhá zásadně těmito způsoby:

písemně poštou;

telefonickou objednávkou;

elektronickou poštou (e-mail);

osobně u kompetentního pracovníka v Provozovně či Showroomu;

osobně u kompetentního pracovníka/obchodního zástupce Prodávajícího mimo objekty Prodávajícího;

prostřednictvím internetového obchodu.

Kupující podle následujících podmínek objednává Zboží u Prodávajícího podle čl. 4.1 způsobem podle čl. 4.2 písm. a), b), c) a d). Způsob podle čl. 4.2 písm. e) je popsán speciálně v čl. V. těchto VOP. Ust. čl. 4.6 – 4.8 se aplikují i na Smlouvu uzavíranou prostřednictvím elektronického obchodu.

Z každé objednávky musí být zřetelný druh, množství a případně jiné náležitosti Zboží. Zřetelný musí být též objednávající subjekt, ideálně uvedením údajů dle čl. 5.1.2 těchto VOP.

Doručením objednávky-zakázky Kupující podává návrh na uzavření Smlouvy. Smlouva je uzavřena okamžikem jednoznačné akceptace objednávky Prodávajícím. Akceptace s výhradou či změnou je novým návrhem na uzavření Smlouvy.

Prodávající si vyhrazuje právo akceptovat písemné objednávky podle čl. 4.1 písm. a), c) a d) výlučně na objednávkovém formuláři, který v případě zájmu doručí Kupujícímu.

Okamžikem uzavření Smlouvy je Kupující plně vázán těmito VOP, obchodními zvyklostmi a právními předpisy upravujícími kupní smlouvu.

Vlastnická práva ke Zboží přechází na Kupujícího zaplacením kupní ceny dle podmínek čl. IV. těchto VOP.

Uzavřením Smlouvy Kupující souhlasí s použitím svého loga či označení pro marketingové účely Prodávajícího jako referenci, a to prostřednictvím jakéhokoli prostředku či média. Tento souhlas lze kdykoli odvolat písemným prohlášením Kupujícího.

Kupní smlouva uzavíraná prostřednictvím internetového obchodu

 

Uzavírání kupní smlouvy
 

Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na adrese www.bloomroom.cz (dále jen „E-shop“) se uzavírá na základě výběru Zboží (zejména jeho druhu a množství), které Kupující zadává v zakázkovém formuláři.  Pro odeslání zakázky Kupující objednávku-zakázku potvrdí, resp. odešle kliknutím na příslušný odkaz (tlačítko). Přijetím objednávky Prodávajícím dochází k návrhu na uzavření Smlouvy. Následně kupující obdrží potvrzení či odepření zakázky prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky a to zpravidla do 48h od přijetí zakázky prodávajícím. Okamžikem potvrzením zakázky prodávajícím se automaticky uzavírá kupní smlouva. 

Kupující je povinen v objednávce vyplnit alespoň povinné údaje: jméno a příjmení/obchodní firmu, IČ, DIČ – je-li přiděleno, sídlo a případně doručovací adresu a e-mail. Bez uvedení těchto údajů nebude objednávka realizována. Stejně tak nebude realizována objednávka vzbuzující pochybnost pravosti projevu vůle Kupujícího směřujícího k uzavření Smlouvy, o čemž bude Kupující bezodkladně informován.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku resp. odstoupit od Smlouvy či její části v případě ukončení prodeje konkrétního Zboží či podstatné změny okolností, které se v nabídce E-hopu dosud neprojevily. Informační povinnost musí Prodávající splnit ve lhůtě pěti (5) dnů od přijetí objednávky.

Kupující je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez uvedení důvodu a bez sankce ve lhůtě do dvaceti čtyř (24) hodin od odeslání objednávky-zakázky. Odstoupení od Smlouvy je nutné učinit prostřednictvím e-mailu. Na jiný způsob nebude brán zřetel. Náležitosti odstoupení od Smlouvy dle čl. IX. těchto VOP se užijí obdobně, vyjma odůvodnění odstoupení.

Vyjma případů uvedených výše jsou Smluvní strany Smlouvou vázány a změna Smlouvy je možná pouze dohodou Smluvních stran učiněnou v písemné formě, písemná forma prostřednictvím e-mailu se považuje za dostatečnou.

Odesláním objednávky Kupující bez dalšího akceptuje znění těchto VOP, o čemž bude v průběhu objednávání výslovně informován.

 

Cena a platební podmínky
 

Veškeré ceny Zboží uvedené v E-shopu jsou vždy aktuálně platné a konečné.

Prodávající není plátcem DPH. 

Mimo E-shop určuje cenu Zboží vždy Prodávající, který je oprávněn dle svého uvážení poskytnout Kupujícímu na Zboží slevu či jej zatížit přirážkou.

Úhrada kupní ceny Kupujícím je realizována bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího předem, tj. před odesláním Zboží či jeho připravením a předáním k osobnímu odběru, a to ve lhůtě do pěti (5) dnů od potvrzení objednávky-zakázky.

Dnem zaplacení kupní ceny se rozumí v případě bezhotovostního styku den připsání plnění ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího.

 

Dodací podmínky a balení
 

Zboží lze Kupujícímu dodat následujícími způsobem, obvykle  na základě výběru Kupujícího, s možností omezení dle množství a rozměrů dodávaného Zboží:

Způsob dodání:    Cena dopravy:

Doprava smluvním partnerem Prodávajícího po ČR Messenger 230,- nebo Zásilkovnou 69,-.

Prodávající si s kupujícím může dohodnout jiný způsob přepravy dle předchozí individuální dohody. 

Zvláštní forma přepravy do zahraničí a/nebo dle dispozic Kupujícího - dle individuálních podmínek, Kupující nese odpovědnost za dodání, nebezpečí za škodu apod.

Náklady na dopravu Zboží do místa dodání hradí zásadně Kupující, není-li dohodnuto jinak. Při objednávce v souhrnné výši převyšující částku CZK 5.000,- je doprava zboží zdarma.

Prodávající má právo požadovat po Kupujícím zaplacení nadstandardního poplatku za dopravu Zboží v případě objektivně ztížených přepravních podmínek, v závislosti na lokaci místa dodání, ročním období atp., a to až do výše 10 % ceny Zboží.

Aktuálně dostupné Zboží je připraveno k odeslání (expedováno) nejpozději do 14ti (14) dnů od potvrzení objednávky. O dostupnosti objednaného, avšak aktuálně nedostupného, Zboží informuje Prodávající Kupujícího bez větších průtahů. Prodávajícího taktéž informuje Kupujícího o odeslání objednávky.

Zboží je dodáváno v obvyklém balení, příp. balení určeném technickými normami pro konkrétní druh Zboží a pro dohodnuté dopravní podmínky tak, aby se zabránilo poškození Zboží během přepravy. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, obal a způsob balení určuje Prodávající. Náklady na nadstandardní balení (na žádost Kupujícího) nese Kupující.

Kupující je při přebírání Zboží vždy povinen důkladně překontrolovat stav obalů či Zboží samotného. Zjistí-li vady obalu či Zboží samotného, je povinen o tom bezodkladně informovat Prodávajícího. Při nesplnění povinnosti kontroly a informační povinnosti se má za to, že Zboží bylo předáno bezvadné, nebude-li později prokázán opak.

V případě nedoručení zboží vinou zákazníka (např. pokud zákazník nekomunikuje, odmítá si převzít zboží, které neobsahuje žádné vady, nepřístupná doručovací adresa a jiné), účtuje si prodávající storno poplatek, a to v hodnotě objednávky včetně nákladů na její doručení. 

Záruka, záruční doba a reklamace a práva z vadného plnění
 

Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady Zboží, tj. odpovídá za skutečnost, že Zboží má při převzetí fyzikální, kvalitativní i kvantitativní vlastnosti dle Smlouvy.

Veškerá práva z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ, není-li stanoveno jinak.

Prodávající poskytuje na Zboží záruku na jakost v délce trvání dvaceti čtyř (24) měsíců, není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Zboží.

Záruka se nevztahuje zejména na:

poškození Zboží při přepravě, Prodávající doporučuje Zboží vykazující okamžité známky poškození, tj. zejména poškození balení, nepřevzít a vrátit jej dopravci a informovat Prodávajícího, ust. čl. 7.8 VOP se užije přiměřeně;

Zboží, které nebylo používáno v souladu s pravidly jeho používání dle čl. III. těchto VOP;

Zboží, které bylo používáno k jinému účelu, než ke kterému svou povahou slouží;

Zboží, které bylo poškozeno, zničeno či upraveno Kupujícím či třetí osobou;

Zboží, které bylo poškozeno, zničeno či upraveno zásahem vyšší moci.

Zboží lze v průběhu záruční doby reklamovat písemně oznámením doručeným na adresu sídla Prodávajícího s uvedením nárokovaných vad, spolu se zasláním vadného Zboží a kopie prodejního dokladu či alespoň dokladu o převzetí Zboží.

Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci ve lhůtě třiceti (30) dnů od jejího oznámení, resp. doručení. Lhůta neběží, pokud Prodávající spolu s oznámením reklamace neobdrží Zboží a/nebo kopii prodejního dokladu. O absenci uvedených náležitostí bude Kupující bezodkladně informován a vyzván k jejich doplnění v přiměřené lhůtě.

O oprávněnosti reklamace bude rozhodnuto nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od řádně uplatněné reklamace. V případě neoprávněnosti reklamace hradí náklady na reklamaci Kupující.

 

Odstoupení od smlouvy
 

Každá ze Smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit podle zákona v případě jejího podstatného porušení druhou Smluvní stranou či přímé hrozby takového porušení, dle ustanovení OZ upravujících vadná plnění nebo v případech podle těchto VOP.

Prodávající je oprávněn od Smlouvy odstoupit zejména, nikoli však pouze, v případě:

prodlení se zaplacením kupní ceny delšího než pět (5) dnů.

Kupující je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

neodůvodněného nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace o více než pět (5) pracovních dnů;

Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li jejím předmětem Zboží, které bylo pro Kupujícího speciálně vyrobeno či upraveno.

Od smlouvy se odstupuje písemně s účinností doručením druhé Smluvní straně, přičemž postačuje prostřednictvím elektronické pošty. Písemné odstoupení musí vždy obsahovat alespoň řádné označení Smluvních stran, uvedení důvodu odstoupení, není-li těmito VOP stanoveno jinak, a taktéž označení objednávky, jejího předmětu a její datum.

Již poskytnutá plnění budou vrácena či vypořádána za kumulativního splnění podmínek:

doručení řádného odstoupení,

oprávněnost odstoupení,

v případě povinnosti vrátit Zboží též splnění podmínky vrácení Zboží.

K vypořádání pak dojde ve lhůtě patnácti (15) pracovních dnů od jejich splnění.

Peněžité plnění se zásadně vrací formou, v jaké bylo přijato, není-li dohodnuto jinak.

Sankce:

V případě prodlení Kupujícího se zaplacením ceny Zboží je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě byť i jediného dne prodlení Kupujícího se zaplacením ceny Zboží, na nějž byla Prodávajícím poskytnuta sleva, je Prodávající oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši poskytnuté slevy.

Prodlení Kupujícího se zaplacením ceny Zboží delšího než pět (5) dnů podléhá povinnosti Kupujícího zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z výše vyfakturované částky za každý, byť i započatý, den prodlení.

V případě nepřevzetí Zboží od přepravce či jeho nevyzvednutí v místě osobního odběru v dané lhůtě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % kupní ceny a dále řádně vyúčtované náklady spojené s administrací, dopravou Zboží a případně dalšími náležitostmi.

Splatnost smluvních pokut nastává uplynutím lhůty uvedené v písemné výzvě k zaplacení smluvních pokut, která nebude kratší než sedm (7) dnů, ust. čl. 6.9 těchto VOP užije obdobně.

Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením není dotčen nárok poškozené Smluvní strany na náhradu škody či nemajetkové újmy.

 

Řešení sporů, vymáhání pohledávek
 

Případné spory jsou řešeny primárně smírnou cestou. V případě jejího neúspěchu je těmito VOP a ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění (dále jen „OSŘ“), založena místní a věcná příslušnost soudu.

Prodávající si vyhrazuje právo postoupit bez dalšího své splatné pohledávky k vymáhání inkasní agentuře či jiné osobě odlišné od Prodávajícího či zplnomocnit k vymáhání svého právního zástupce. Smluvní strany jsou oprávněny započíst vůči sobě pohledávky, vyjma pohledávek nejistých a promlčených dle ust. § 1987 OZ.

Veškerá práva a povinnosti vzniklá ze Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím se promlčují ve lhůtě pěti (5) let od okamžiku prvního možného uplatnění takového práva či povinnosti.

 

Ochrana osobních údajů, autorskoprávní ochrana
 

Prodávající zpracovává, resp. uchovává, údaje o Kupujících v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi Prodávajícího a pro usnadnění další komunikace či uzavírání budoucích Smluv, a to po dobu pěti (5) let od převzetí Zboží nebo do doby písemného vyjádření nesouhlasu Kupujícího s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti Kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje Kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje Kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení Zboží.

Veškerý obsah webových stránek, stejně jako jiných propagačních materiálů i těchto VOP, je pod ochranou předpisů autorského práva, s nároky Prodávajícího či jiných oprávněných osob, zejména tvůrců webových stránek Prodávajícího, proti jejich porušování.

 

Mlčenlivost
 

Veškeré podstatné náležitosti uzavíraných Smluv jsou pro účely obchodních vztahů mezi Prodávajícím a Kupujícími považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako náležitosti uvedené v ust. § 504 OZ a taktéž jiné údaje, informace či sdělení, jež svou povahou mohou mít, byť jen potenciálně, negativní dopad zejména, nikoli však pouze, na činnost či jméno poškozené Smluvní strany. Porušení mlčenlivosti zakládá právo Prodávajícího požadovat smluvní pokutu stanovenou ve výši 20.000 Kč za každý zjištěný případ porušení. Tímto nejsou vyloučena práva z titulu ochrany hospodářské soutěže ani právo na náhradu škody či nemajetkové újmy. Sankční ustanovení zaniká uplynutím lhůty tří (3) let od data uzavření poslední kupní smlouvy mezi Smluvními stranami.

 

Závěrečná ustanovení
 

Tyto VOP, jakožto všechny právní poměry mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to včetně případu účasti zahraničního subjektu, jímž se rozumí subjekt se státním občanstvím a trvalým pobytem v cizím státu, či osoba založená a registrovaná podle zahraničního práva, se sídlem mimo území České republiky.

Náležitosti výslovně neupravené těmito VOP se řídí právními předpisy ČR, zejména ustanoveními OZ.

Interpretace VOP podmínek i všech ujednání Smluv se řídí Mezinárodními pravidly pro interpretaci obchodních podmínek přijatých Mezinárodní obchodní komorou v Paříži v roce 2010 (INCOTERMS 2010).

Pokud není prokázán opak, považují se veškerá ustanovení těchto VOP za platná a vynutitelná. V případě, že se některé ustanovení projeví být neplatným, nemá tato neplatnost vliv na platnost VOP a Smluv uzavřených na jejich základě jako celku.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí veškerých Smluv a jsou dále přístupné, včetně jejich původní a aktualizované podoby, na internetových stránkách Prodávajícího na adrese www.bloomroom.cz. Kupující bere na vědomí, že se z tohoto důvodu nelze dovolat toho, že VOP nebyly řádně uveřejněny. Kupující má povinnost se s VOP řádně seznámit, což činí vždy před uzavřením Smlouvy a Prodávající jej na tuto skutečnost upozorňuje.

Prodávající si vyhrazuje právo změn VOP, tyto změny budou uvedeny na internetových stránkách Prodávajícího. 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 14. února 2017. 


Bloom Room

<
Chyba
Uvedené pole jsou povinné: Jméno, e-mail a Zpráva